Mistři Karate-dó, jejich osudy a příběhy

mistri_karate

Hlavní styly karate

SHURI-TE NAHA-TE TOMARI-TE
To-Te Sakugawa Kanryo Hygaonna Kosaku Matsumora
Sokon Matsumura Seiko Aragaki Choki Motobu
Yasutsune Itosu Seiko Higa Chotoku Kyan
Chomo Hanashiro Chojun Miyagi Shoshin Nagamine
Gichin Funakoshi Meitoku Yagi  
Kenwa Mabuni Kenwa Mabuni UECHI-RYU
Choshin Chibana   Kanbun Uechi
Kentsu Yabu    
Chozo Nakama   KOBUDÓ
Joki Uema   Shinken Taira